Privacyverklaring of GDPR

Conform EU-wetgeving (GDPR) en comform de wetgeving van de Belgische overheid (AVG) van 25 mei 2018.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.

De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden bewaard door de huisartsen:

Dr. Helena Maryns

Dr. Lien Eeckhaut

Dr. Daniel Langmans

Zij zijn gevestigd in Suzanne Lilarstraat 55, 9000 Gent.

Elke arts staat in voor de correcte verwerking van de persoonsgegevens van zijn patiënt.

Doel van de bewaring

Het doel van de bewaring van de persoonsgegevens is de verzorging van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f).

Duur van de bewaring

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

Binnen de praktijk hebben alle artsen toegang tot uw gegevens tenzij u dit expliciet aanvraagt.

Ook medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens.

We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c) en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). Ook de medewerkers zijn onderhevig aan geheimhouding.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners buiten de praktijk. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

Een aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële verwerking van een contact (ziekenfonds, OCMW).

Bepaalde gegevens kunnen worden opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kadert binnen de wettelijke verplichtingen betreffende volksgezondheid. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens.

U kan deze opvragen, inkijken en wijzigen. U kan vragen om de verwerking van uw gegevens tijdelijk te beperkten tenzij deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Ook met vragen of klachten kan u bij uw huisarts terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Op www.mijngezondheid.belgie.be kan u uw personengegevens bekijken.